همکاری با شرکت هوشمند گستر

شرکت نت دیس و شرکت هوشمند گستر قرار داد همکاری می بندند در همین راستا ساخت وبسایت و پشتیبانی آن بر عهده شرکت نت دیس می باشد .